If you have account already, Log in here first

Zaloguj się
  • pl
    • cs
    • en

Regulamin

Ogólne warunki handlowe portalu quastic.pl

Ważne od 1.1.2015
Wydawanie i publikacja nowych aktualizacji warunków handlowych automatycznie zastępuje ich starsze brzmienie.
Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) stosuje się do produktów i usług (dalej Zawartość) świadczonych przez portal quastic.pl, szczególnie profesjonalnych publikacji w formie tradycyjnej i elektronicznej, kursów, seminariów i innych materiałów edukacyjnych publikowanych na stronach internetowych HF Algo Systems s.r.o. Zamawiając produkt lub usługę, użytkownik zgadza się z OWH i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Postanowienia podstawowe
1.1. Usługodawcą Zawartości jest firma HF Algo Systems s.r.o., z siedzibą 120 00 Praha 2, Korunni 926/30, REGON: 01890174, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pozycja 212910 (dalej Usługodawca).
1.2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna, która zamówiła lub wykorzystuje Zawartość Usługodawcy.

Przedmiot usługi
2.1. Przedmiotem usługi jest prawo Użytkownika do dostępu do Zawartości w formie elektronicznej lub fizycznej, w zależności od konkretnego produktu.
2.2. Książki w formie papierowej są dystrybuowane do Użytkownika pocztą na adres podany w zamówieniu.
2.3. Płatne e- booky są dostępne do pobrania na portalu. Poza zamówioną Zawartością są oznaczone indywidualną identyfikacją, która pozwala wstecznie prześledzić drogę zamawiającego.
2.4. Widea są dostępne w formie on-line danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do oglądania wideo jest niezbędne łącze internetowe o dużej prędkości.
2.5 Widea można oglądać tylko na urządzeniach, które wspierają Flash. Na urządzeniach, które Adobe Flash nie wspierają (np. Apple), Zawartości wyświetlić nie można.

Dostęp do zawartości elektronicznej
3.1. Poprzez zapłacenie ceny produktu Użytkownik nabywa prawo dostępu do Zawartości elektronicznej Usługodawcy przez okres 362 dni kalendarzowych od uruchomienia dostępu przez Usługodawcę.
3.2 Po upływie terminu określonego w pkt 3.1. dochodzi do wyczerpania zamówionej usługi, niezależnie od tego, czy Użytkownik usługę wykorzystał lub nie wykorzystał. Na wniosek Użytkownika Usługodawca może według własnego uznania przedłużyć bezpłatnie Użytkownikowi termin dostępu do Zawartości. Na przedłużenie terminu nie ma tytułu prawnego. Wniosek z krótkim uzasadnieniem powinien być złożony w formie elektronicznej na adres e-mail: poland@quastic.com.

Książki i materiały w formie papierowej.
4.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z zakupionych książek drukowanych jedynie w zakresie prawa autorskiego. Niedopuszczalne jest głównie kopiowanie lub inne powielanie i rozpowszechnianie innym użytkownikom.

Prawa i obowiązki Użytkownika
5.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Zawartości w zakresie określonym w artykule 3 i 4.
5.2. Użytkownik zobowiązany jest do przetestowania połączenia internetowego przed zapłaceniem Zawartości elektronicznej. Za dostateczną jakość połączenia i wyposażenia technicznego (HW i SW) jest odpowiedzialny Użytkownik.
5.3. Użytkownik musi zarejestrować się, jako Użytkownik portalu www.quastic.pl. Rejestracja jest darmowa i jest wykorzystywana do autoryzacji dostępu do treści elektronicznych.
5.4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w art. 7. (Prawa autorskie).

Prawa i obowiązki Usługodawcy
6.1 Usługodawca ma obowiązek przesłać zamówioną książkę drukowaną w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania całej zapłaty na konta od Użytkownika.
6.2. W przypadku Treści elektronicznej Usługodawca musi ustawić Użytkownikowi prawa dostępu w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania całej zapłaty na konto od Użytkownika.
6.3. Usługodawca ma prawo do przedwczesnego zakończenia dostępu Użytkownika do elektronicznej Treści, bez odszkodowania, pod warunkiem, że Użytkownik będzie naruszać art. 7. niniejszych warunków.
6.4. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia bez odszkodowania dostępu Użytkownika do Treści elektronicznych w następujących przypadkach:
6.4.1. Jakiekolwiek wideo użytkownik odtwarza więcej niż 20 razy.
6.4.2. Jakiekolwiek wideo jest podczas pięciu minut streamowane dla jednego Użytkownika na dwie lub więcej różnych adresów IP.
6.4.3. Na stronach internetowych stron trzecich znajduje się wideo Usługodawcy zawierające spersonalizowane elementy identyfikacji Użytkownika.
6.4.4. Usługodawca wykryje próby Użytkownika wpływać technicznie na sposób odtwarzania wideo.
6.5. Usługodawca może adekwatnie informować Użytkownika np. w formie reklamy, o innych swoich usługach przez korzystanie z adresów e-mail Użytkownika, przy czym Użytkownik wyraża na to zgodę. Usługodawca jest zobowiązany do zaprzestania wysyłania wiadomości promocyjnych Użytkownikowi w przypadku, gdy Użytkownik go powiadomi przez wiadomość e-mail.
6.6. W przypadku niedostępnej Treści elektronicznej Usługodawca jest zobowiązany do przedłużenia czasu dostępu do usług Użytkownikowi o ten sam czas, przez który Zawartość nie była dostępna. Oprócz odszkodowania za czas, gdy nie miał Użytkownik dostępu do Treści, Użytkownik nie jest uprawniony w razie awarii serwera do rekompensaty finansowej lub zwrotu opłaty.

Prawa autorskie
7.1. Zawartość jest chroniona prawami autorskimi Usługodawcy lub osób trzecich. Użytkownicy nie mają prawa do rozpowszechniania żadnymi drogami elektronicznymi lub innymi.
7.2. Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie ceny za Zawartość, z tym że dostęp i odtwarzanie nie jest anonimowe. Usługodawca zapisuje adres IP każdego dostępu do Treści elektronicznych wraz z nazwą dostępu, które jest wykorzystywane do odtwarzania.
7.3. Użytkownik zgadza się, że wszelka Zawartość elektroniczna jest spersonalizowana nazwą Użytkownika. Elementy ochronne są integralną częścią Zawartości elektronicznej, a w przypadku nieuprawnionego rozpowszechniania zostaną wykorzystane w ewentualnych postępowaniach sądowych w kontekście odszkodowań za naruszenia prawa autorskiego.
7.4. Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać płaconych Zawartości na swój dysk twardy lub inne media off-line i on-line służące do przechowywania danych cyfrowych. Podobnie, Użytkownik zgadza się nie sporządzać żadnych nagrań audio i wideo odtwarzanej Zawartości. Wszystkie te i inne działania o podobnym charakterze są niezgodne z niniejszymi Warunkami.
7.5. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim adresu internetowego, pod którym znajduje się Zawartość.
7.6. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich danych dostępowych. Użytkownik nie może zezwalać osobom trzecim, aby zalogowały się pod jego danymi dostępowymi. W przypadku, gdy Użytkownik umożliwi trzeciej osobie taki dostęp, będzie ponosić pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakby nadużycia popełnił sam.
7.7. Ochrona praw autorskich ma zastosowanie również do wszelkich załączników do poszczególnych części Zawartości. Załączniki są udostępniane wyłącznie do celów prywatnych Użytkownika i zabronione jest rozpowszechnianie osobom trzecim.

Zasady zamkniętej dyskusji na temat Zawartości
8.1. Integralną częścią Zawartości może być zamknięta dyskusja, jeśli jest to wyraźnie wymienione w ofercie.
8.2. Użytkownik ma prawo dostępu do dyskusji w okresie ważności usługi w rozumieniu art. 3.1. Po tym czasie będzie zachowany dostęp do dyskusji, ale tylko, jako bonus, który może w każdej chwili zostać przerwany bez odszkodowania.
8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie bez kompensacji zakończyć dostęp Użytkownika do zamkniętej dyskusji i ewentualnie usuwać posty i pliki nagrane przez Użytkownika.
8.4. W ramach Zawartości obsługiwanego zamkniętego forum dyskusyjnego Usługodawca nie jest zobowiązany do odpowiedzi na każde pytanie. Głównym powodem obsługiwania dyskusji jest pośrednictwo w dyskusji pomiędzy różnymi Użytkownikami, a Usługodawca nie gwarantuje, że będzie aktywnie uczestniczyć w dyskusji.

Postanowienia końcowe
9.1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, Użytkownik zgadza się, że Usługodawca zachowa w swojej bazie danych, dane wprowadzane przez Użytkownika podczas zamawiania Zawartości, i że jest uprawniony do przetwarzania takich danych dla celów relacji handlowej z Użytkownikiem. Zgoda ta jest udzielana na okres trwania stosunków handlowych z Usługodawcą, chyba że przepis szczególny ustanawia  dłuższy okres.
9.2. Jeżeli są lub staną się poszczególne postanowienia aktualnych warunków umowy nieważne, pozostają pozostałe postanowienia ważne. Powstała w ten sposób luka zostanie zastąpiona przez modyfikację odpowiadającą celowi i znaczeniu tych warunków.
9.3. Użytkownik rozumie, że wszystkie informacje zawarte w Zawartości są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych – zagadnienia dotyczące handlowania na giełdzie i nie służą w żadnym przypadku jako konkretna inwestycja lub zalecenia w zakresie handlu. Usługodawca nie jest zarejestrowanym brokerem lub doradcą inwestycyjnym, lub maklerem. Jeżeli w Zawartości wspomniano o konkretnych produktach finansowych, towary, akcje, forex i opcje, zawsze i wyłącznie w celu informacyjnym dot. handlowania na giełdzie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konkretne decyzje poszczególnych użytkowników. Handel na giełdzie i inwestycje z instrumentami finansowymi jest bardzo ryzykowny. Decyzja handlowania towarami i akcjami jest odpowiedzialnością każdej osoby, każdy sam niesie za swoje decyzje pełną odpowiedzialność.
9.4. Niniejsze OWH oraz relacje między Usługodawcą i Użytkownikiem są regulowane prawem czeskim. W przypadku sporów między Usługodawcą i Użytkownikiem właściwym sądem jest Sąd Miejski w Pradze.
9.5. Wszelka korespondencja między Usługodawcą i Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).